Search
  • Khin Maung Lwin.llb

အေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ျခင္း၊ မဆန္ျခင္း

ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္သည့္အခါ အေျခခံ အက်ဆံုး ေရခံေျမခံမ်ားအနက္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွာ အေရးႀကီးသည့္ ေဒါက္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းခုလပ္တြင္ ရွိေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာသံုးရပ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားမွာ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးစဥ္ကာလမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈ မရွိလွေပ။


သတင္းရယူခြင့္ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆဲ၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို အဟန္႔အတားျပဳေနေသာ ဥပေဒဆိုးမ်ား ရွိေနဆဲ၊ ယင္းဥပေဒဆိုးမ်ားျဖင့္ သတင္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီး အေရးယူခံေနရဆဲ၊ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္၊ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ထုတ္လႊင့္၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ကို သြယ္ဝိုက္ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရဆဲ အေျခအေနမ်ားသည္ ယင္းအခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျပသေနေပသည္။


ယေန႔ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္ေနသည့္ တိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ျခင္းသည္ တစ္နည္း အားျဖင့္ဆိုရပါက ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ယံုၾကည္မႈမရွိသည့္ သေဘာဟု ဆိုႏိုင္သည္။


သတင္းအတတ္ပညာ ခ်ိဳ႕တဲ့လွသည့္အျပင္ က်င့္ဝတ္ေစာင့္စည္းမႈ မရွိ ေသာ နာမည္ခံသတင္းမီဒီယာႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား၊ သတင္းသမား အေယာင္ေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာေလာကတစ္ခုလံုးကို အထင္အျမင္လြဲေနျခင္းမွာလည္း မွ်တမႈမရွိေပ။


ႏွစ္မ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ သတင္း မီဒီယာေလာက

သာမက နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အားနည္း ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္ မႈေအာက္တြင္ ေနလာခဲ့ၿပီး ယေန႔ အာဏာ ကုလားထိုင္ေပၚေ ရာက္လာသူမ်ားပင္လွ်င္ ျပည္သူလူထု အေပၚ ရင့္သီးေသာ၊ နားမလည္ေသာ၊ လက္ေတြ႔ႏွင့္

ကင္းကြာေသာ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္သည္။


စင္စစ္အားျဖင့္ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚတြင္ ယခင္အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရထက္စာလွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ကာလမွ ယေန႔အခ်ိန္တိုင္ ဘက္လိုက္သည္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ ကုန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ေဆာင္႐ြက္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ယခင္အစိုးရထက္ပင္ အံ့ဩဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ သေဘာထား တင္းမာေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။


အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနေသာ ဥပေဒဆိုးမ်ား မျပဳျပင္၊ မဖယ္ရွားႏိုင္လွ်င္ပင္ မည္သည့္ျပင္ပအကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မွ် မယူဘဲ ကိုယ္ပိုင္ေခၽြးႏွဲစာျဖင့္ ရပ္တည္႐ုန္းကန္ေနေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ေအာက္ထစ္ဆံုး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အပူတျပင္း လိုအပ္ေနေပသည္။


သို႔မဟုတ္ပါက ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ နည္းနာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူကို လက္ေတြ႔ သက္ေသျပရန္ တာဝန္ရွိသည့္ လက္ရွိအစိုးရကို အထူးကိုယ္စားျပဳေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္လံုး အေပၚျပည္သူလူထု၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားက သံသယရွိသြားပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးလွေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

0 views