မြတ္စ္လင္ႏွင့္အတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ရခိုင္ အမိ်ဳးသမီး အရွက္ခြဲခံရ

September 15, 2017

ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 12 စက္တင္ဘာ 2017 အေပၚပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကို အေျခခံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အတြက္ သူမ၏အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္။

နိမိတ္လကၡဏာကို-ဘုတ္ဆဲြျပီးလည္း သူမ၏လည္ပင္းတဝိုက္ ခ်ိတ္ဆြဲကာ '' ငါကသစၥာေဖာက္တယ္ '' အျဖစ္ လမး္မေပၚတြင္ လွည့္လွယ္ျပီ အရွက္ခဲြြျပီး လူျမင္မေကာင္ေအာင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤသည္ နာဇီ ဂ်ာမနီ ၏ 1930 ခုႏွစ္သည္မဟုတ္, ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၂၁ ရာစု ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအပါအဝင္ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ား လူမွု မီဒီယာေပၚမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ

ဤအျပစ္သည္ မလုပ္သင့္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ရွုတ္ခ်ခဲ့သည္။

 

Photo Credit - Facebook

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Please reload